AdatKEZELÉSI tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) a FERRO-SPED 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”, „Társaság”) www.ferrosped.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megvalósuló – akár a Honlap meglátogatásával, vagy az oldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos – adatkezelésének, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának jellemzőit mutatja be.

1.       Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: FERRO-SPED 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Ferro-Sped Kft.)

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-156954 

Adatkezelő adószáma: 11889087-2-13

Adatkezelő székhelye: 2371 Dabas, Szent János út 1.                     

Adatkezelő képviselője: Suhajda Tamás        

Képviselő elérhetősége: +36 30 419-1490

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Szentpéteri Ildikó

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: +36 30 6884600

2.      Fogalmak

A jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR. 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

3.      Adatkezelés általános szabályai

3.1.    Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát, és kijelenti, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés összhangban van és megfelel az irányadó Európai Uniós és hazai adatvédelmi jogszabályokban, valamint a hatályos hazai ágazati jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek, így különösen:

  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendeletében (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”)

  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)

3.2.   Adatkezelési alapelvek

A Társaság az adatkezelését úgy határozza meg, illetve azt úgy alakítja ki, hogy az a GDPR-ban rögzített alapelveknek – jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság és pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint integritás és bizalmas jelleg, valamint az elszámoltathatóság elvének – maradéktalanul megfeleljen.

Ennek megfelelően a Társaság az általa felvett, gyűjtött, tárolt (kezelt) személyes adatokat kizárólag a 4. pontban előre meghatározott és ismertetett, egyértelmű és jogszerű célokból, a meghatározott jogalapra tekintettel, a feltűntetett ideig kezeli. Az érintettek így az egyes adatkezelési tevékenységekről részletesen az említett pontban olvashatnak, tájékozódhatnak.

3.3.   Adatkezelés jogalapjai általánosságban

Az Társaság adatkezelésének jogalapja jellemzően az érintett hozzájárulása, esetlegesen az érintettel kötött szerződés teljesítése, annak előkészítése, illetve a Társaság jogos érdeke, kivételes esetben jogszabályi előíráson alapuló kötelező adatkezelés. Az alábbi felsorolás csupán röviden összegezi az egyes adatkezelési jogalapokat, míg az egyes adatkezelésekre vonatkozó konkrét jogalapokat jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.  

3.3.1. Hozzájárulás, mint jogalap

A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – nyilatkozattal önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását a Honlap különböző felületein megtalálható jelölőnégyzetekben elhelyezett pipával adhatja meg. Az adott adatkezeléshez való hozzájárulás megadása egyben azt is jelenti, hogy az érintett elolvasta, és megértette jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és az itt megadott tájékoztatás alapján hozzájárul az Adatkezelő adatkezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.3.2. Szerződés teljesítése, mint jogalap

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése lesz amennyiben például az érintett a Honlapon keresztül ajánlatot kér a Társaságtól, melyet követően a Társaság és az érintett között létrejön a szerződés.

3.3.3. Jogos érdek, mint jogalap

A Társaság a jogos érdeke alapján jogosult kezelni a személyes adatokat, ha az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Kivételt képez ez alól, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához a Társaság érdekmérlegelési tesztet folytat le, mely során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak arányos mértékű korlátozását vizsgálja és megfelelően alátámasztja.

3.3.4. Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés

Jogszabályon alapuló adatkezelésről pedig akkor beszélünk, amikor valamely jogszabály kötelezően előírja a Társaság számára valamely adatok felvételét, valamint azok tárolásának időtartamát.

3.4.   Adatbiztonság

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról és azok megfelelő kezeléséről. A Társaság biztosítja, hogy az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési lépéseket, amelyek biztosítják, hogy kezelt adatok megfelelő védelemben részesüljenek. Ennek keretén belül megteszi a tőle ésszerűen elvárható azon intézkedéseket, melyek megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, felhasználást megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülést és sérülést, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást. Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság vállalja, hogy az érintettek személye adatai csak olyan címzett (harmadik személy, vagy adatfeldolgozó) számára kerülnek továbbításra, akik szintén ezen elveket szem előtt tartva kezelik a számukra átadott, vagy továbbított személyes adatokat. A Társaság az érintettek adatait nem értékesíti.

4.      A Honlap használata során megvalósuló adatkezelések

A Társaság a Honlapon keresztül lehetőséget nyújt a Honlap felhasználói, ügyfelei számára, hogy megismerjék a Társaság tevékenységét, szolgáltatásait, illetve ajánlatot kérjenek a Társaság által nyújtott különböző szolgáltatásokra, továbbá, hogy közvetlenül eljuttassák önéletrajzukat a Társasághoz, a Társaság által meghirdetett álláspályázatokra.

A Honlapon a felhasználók továbbá feliratkozhatnak a Társaság hírlevelére, valamint tájékoztatáskérés, panasz kapcsán felvehetik a Társasággal a kapcsolatot a Társaság https://www.ferrosped.hu/kapcsolat/ aloldalon megadott elérhetőségek valamelyikén.

4.1.    Kapcsolatfelvétel

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelei, illetve a honlapra látogató felhasználók az https://www.ferrosped.hu/kapcsolat/ al-oldalon, vagy a https://www.ferrosped.hu/munkatarsaink/ aloldalon megadott elérhetőségek valamelyikén felvegyék a kapcsolatot a Társasággal, illetve a Társaság munkavállalóival.

 

Adatkezelés célja

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok köre.

Érintettek köre

A Társasággal kapcsolatba lépő személyek köre

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje

A kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés módja

Papír alapú, elektronikus módon

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatok megadása nem kötelező. Amennyiben az érintett nem bocsátja a Társaság rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában felvenni a kapcsolatot a Társasággal.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az érintettek adatait a honlapot látogatók, a weblapot kezelő ismerheti meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

4.2.   Cookiek

A cookie-k (sütik) egyedi számítógép-, illetve készülékazonosítót, profilinformációkat tárolnak. A sütik egyedi számsorból állnak, és elsősorban a számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgálnak. A cookie-k így a Honlapra látogató érintett személyek azonosítására nem minden esetben alkalmasak, azonban alkalmasak a látogató által használt számítógép, készülék azonosítására, felismerésére. Ezek a Honlap látogatásakor elhelyezésre kerülhetnek a Honlap látogatói által a Honlap látogatásához használt számítógépen, készüléken. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére.

A cookie-k között állandó, vagy nyomkövető, valamint csak egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k is vannak. Az állandó cookie-k teszik lehetővé, hogy a Honlap emlékezzen a Honlapot többször felkereső látogatóra és annak preferenciáira, beállításaira. Az egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k azt segítik elő, hogy a Honlap egy látogatás alkalmával felismerje a Honlap látogatóját a lapok közötti váltogatások során is, azonban ezen cookie-k a Honlap elhagyásakor lejárnak. 

A Társaság Honlapján az alábbi cookie-kat alkalmazza:

4.2.1. Analitikus cookie-k

Az analitikus cookie-k a Honlapra látogató érintetteknek a Honlapon mutatott magatartásának nyomon követését teszik lehetővé, és ezzel elősegítik, hogy a Honlap látogatók általi használata, kihasználtsága alapján a Honlap tovább fejleszthető legyen, és a felhasználóknak még jobb felhasználói élményt nyújtson, és még hasznosabb tartalmakat jelenítsen meg. A Honlapon a Google Analytics szolgáltatás használatával valósul meg a Honlap használatának elemzése.

Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy a Honlap használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) cookie-k gyűjtsék és dolgozzák fel, ezt meg kívánja akadályozni, akkor letöltheti és telepítheti a következő linken elérhető böngésző plug-int:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416

˗ Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

˗ Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

˗ Opera: https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/#cookies

˗ Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

A Társaság által alkalmazott analitikus cookie-k

Cookie név

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Időtartam

Cookie Típusa

_ga

A Honlap látogatottságának elemzése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

2 év

Google Analytics

_gat

A Honlap látogatottságának elemzése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

1 nap

Google Analytics

_gid

A Honlap látogatottságának elemzése (

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

1 nap

Google Analytics

4.2.2. Remarketing cookie-k

A Társaság egyrészt a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. A Társaság így a Facebook remarketing cookie-k segítségével kívánja a Honlap látogatóit a szolgáltatásaira irányuló hirdetéssel ismét elérni. A Honlap meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A Társaság továbbá más remarketing cookie-kat is használ az alábbi táblázat szerint.

A remarketing cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Cookie név

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Időtartam

Cookie Típusa

_fbp

A Facebook által használt cookie, mely testreszabott reklámok megjelenítésének biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

3 hónap

Facebook

_fr

A Facebook által használt cookie, mely testreszabott reklámok megjelenítésének biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

3 hónap

Facebook

_NID

Testreszabott reklámok megjelenítésének biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

6 hónap

Google

 

4.2.3. Egyéb cookie

Cookie név

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Időtartam

Cookie Típusa

_elementor

A felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

1 év

WordPress

Adatkezelés célja

A Honlap-látogatási szokások vizsgálata, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése

Kezelt adatok köre

A számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), Domain név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai.

Érintettek köre

A Társaság Honlapjára látogató felhasználók.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje

Az adatfelvételtől számított legfeljebb két év (a fenti táblázatban megjelöltek szerint.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása nem előfeltétele a Honlap igénybevételének. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A Honlap használatával kapcsolatos adatokat Csendes Péter EV., valamint RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó ismerheti meg

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az adatok a Facebook Inc., valamint a Google LLC. és a WorldPress számára kerülnek továbbításra.

4.3.   Panaszkezelés

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősülő vásárló, ügyfél érintett a Társaság szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a Társaságnál. A Társaság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: „Fgytv.”) előírtak szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről. Az érintett panaszát személyesen, szóban, így különösen telefonos ügyfélszolgálat által, vagy írásban (e-mail, illetve papír alapú panasz) is előterjesztheti.

Adatkezelés célja

Ügyfélpanaszok, ügyfélmegkeresések fogadása, kivizsgálása, kezelése.

Kezelt adatok köre

Fgytv. 17/A. § (5) bekezdés alapján, fogyasztói panasz benyújtása esetén:

a)       a szolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme,

b)      a panasz, kérelem előterjesztésének helye, ideje, módja,

c)       a fogyasztó kérelmének, panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d)      a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó kérelmével, panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben annak azonnali megválaszolása, kivizsgálása lehetséges,

e)       a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

f)       a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g)      telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Amennyiben a panasz, kérelem előterjesztésének módja elektronikusan üzenet vagy a szóbeli panasztétel telefonon történik, az Adatkezelő előbbi esetén az érintett e-mail címét, utóbbi módon előterjesztett panasz esetében pedig az érintett telefonszámát tárolja a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint.

Érintettek köre

A Társaság ügyfelei

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, az Fgytv.-ben foglaltakra tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje

Amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, úgy az Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdése alapján a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok.

Adatkezelés módja

Papíralapon és/vagy elektronikusan

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy a Társaságnak nem áll módjában a panaszok kivizsgálása.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A rögzített adatokat a Társaság munkavállalói ismerheti meg.

4.4.   Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

           

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Társaság az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási, illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintetteknek. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Az érintettek a Társaság hírlevelére a https://www.ferrosped.hu/hirlevel/ oldalon megadott felület értelemszerű kitöltésével tudnak feliratkozni.

Adatkezelés célja

Az érintettek tájékoztatása, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Társaság termékeivel, szolgáltatásaival összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe

Érintett köre

A Társaság hírlevelére feliratkozott felhasználók, érintettek

Adatkezelés jogalapja

 A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje

A hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

Adatkezelés módja

Elektronikusan

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása nem kötelező.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A hírlevélküldés során kezelt adatokat, a Társaság munkatársai, valamint, RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó ismerhetik meg. 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

4.5.   A Honlapon meghirdetett állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelés, a beérkező önéletrajzokkal kapcsolatos közös szabályok

A munkára jelentkezők személyes adatai kezelésének célja a Társaságnál megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása a felvételi eljárás során. Az adatkezelés alapjául a leendő munkavállalója előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott (különleges adat esetében írásbeli) hozzájárulása szolgál, melyet az érintett a https://www.ferrosped.hu/karrier/ oldalon elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával adhat meg.

A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhassa. A visszavonásról való tudomásszerzést követően a Társaság az érintett személyes adatait nem kezeli tovább, azokat megsemmisíti, törli, kivéve, ha az érintett kéri az adatkezelés korlátozását.

A Társaság a CV-ket főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából, nem kezeli, azok a felvételi eljárás lezárultát követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

Amennyiben az érintettek a felvételi eljárás során kérik a megváltozott munkaképességük figyelembe vételét az álláskeresés és a betölthető munkakörben való foglalkoztatás során és ehhez beküldik a szakértő szerv által kiállított szakvélemény másolatát, akkor abból az azonosító adatokon és munkaképesség változásának, egészségi állapotnak, egészségkárosodásnak a mértékén, és a fogyatékosság tényén kívül minden adatot – így az egészségkárosodás jellegére, orvosi kezelésekre, betegségekre vonatkozó adatokat – törölni szükséges. Amennyiben az érintett ilyen jellegű kérelemmel fordulna a Társasághoz és a kérelmet nem írásban terjeszti elő a Társaság számára, úgy a Társaság legkésőbb az adatok (egészségügyi dokumentáció) beérkezését követően köteles az érintett ezen adatok kezelésére adott írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni, így az érintett az önéletrajzának megküldésével egyidőben köteles e nyilatkozatot a Társaság számára.

Adatkezelés célja

A megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása.

Kezelt adatok köre

Az önéletrajzban, esetlegesen a motivációs levélben megjelölt adatok jellemzően az azonosító adatok, így az név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, képzési adatok (iskolai végzettség képzettség, szakképzettség, szakmai tapasztalat, nyelvtudás szintje, diploma, érettségi átlaga stb.), betöltendő munkakörrel kapcsolatos igény, korábbi munkahelyek, fénykép, az érintett által a CV-ben megadott egyéb adatok, telefonszám, e-mailcím.

Amennyiben az érintett kéri, hogy a Társaságaz álláslehetőség betöltésének mérlegelésénél vegyék figyelembe az érintett különleges személyes adatait, úgy a megváltozott munkaképességre vonatkozó adatok (szakértő szerv által kiállított szakvéleményben az érintett munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértéke, és a fogyatékosság ténye).

Érintettek köre

Az Adatkezelőhöz álláspályázatot (önéletrajzot) eljuttató személyek köre.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje

A megfelelő jelölt kiválasztásáig.

Adatkezelés módja

Papír alapon illetve elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása a kiválasztási folyamat lefolytatásának feltétele, így amennyiben az érintett jelentkezni kíván a Társaság által meghirdetett pozícióra, úgy az adat szolgáltatása kötelező.  Amennyiben az érintett nem bocsátja a Társaság rendelkezésére az adatokat, úgy a Társaságnak nem áll módjában az érintettet tekintetében a felvételi eljárást lefolytatni.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az álláspályázatra jelentkező munkavállalók adatait a Társaság munkavállalói, vezető tisztségviselői ismerheti(k) meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

4.6.   Ajánlatkéréssel, szolgáltatás megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

A felhasználóknak, ügyfeleknek lehetőségük van a Társaság internetes oldalán keresztül ajánlatkérést leadni a Társaság által nyújtott szolgáltatásokra, illetve azok igénybevételére bejelentkezni.

Adatkezelés célja

A Társaság által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ajánlat kérés leadása, ajánlatadás, különböző szolgáltatásokra történő bejelentkezés

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, az ajánlat időpontja, továbbá az ajánlatkérésben szerepelő, az érintett által megadott további adatok

Adatkezelés jogalapja

Az ajánlatkérő szerződő fél tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés megkötése illetve teljesítése

Adattárolás határideje

Az ajánlat megadásáig, illetve a szolgáltatás teljesítéséig.

Adatkezelés módja

Papíralapon és/vagy elektronikusan

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában ajánlatot adni, vagy a szolgáltatásra bejelentkezést regisztrálni. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az érintett adatait a Társaság munkatársai ismerhetik meg. 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

4.7.   „Spedícióval” kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

A Társaság tevékenységének ellátására alvállalkozók toborzása, és megbízók fuvarigényeinek teljesítése

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, elérhetőségei, nyilvántartási száma, bankszámlaszáma, biztosítás, cmr, fuvarozói engedély

Érintettek köre

A Társasághoz alvállalkozói, megbízási szolgáltatás nyújtására jelentkezők köre

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje

A megfelelő jelölt kiválasztásáig. Max 1 év

Adatkezelés módja

Elektronikusan, papír alapon

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása a kiválasztási folyamat lefolytatásának feltétele, így amennyiben az érintett jelentkezni kíván a Társasághoz alvállalkozónak, úgy az adat szolgáltatása kötelező.  Amennyiben az érintett nem bocsátja a Társaság rendelkezésére az adatokat, úgy a Társaságnak nem áll módjukban alvállalkozói szerződést kötni az érintettel.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A jelentkezők adatait a Társaság munkavállalói, vezető tisztségviselői ismerheti(k) meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

5.      Az érintettek jogainak érvényesítése

Az Adatkezelő fokozott figyelmet fordít arra, hogy a GDPR 12. – 23. cikkeiben meghatározott érintett jogok érvényesítése megfeleljen a jogszabályi követelmények és az érintettek elvárásinak.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint jogosult arra, hogy hozzáférjen a GDPR 15. cikkében meghatározott információkhoz, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

5.1.    A kérelem teljesítésének határideje

Az adatkezelő köteles az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére (bármely jog gyakorlása esetén) az érkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül írásban, közérthető formában választ adni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

5.2.   A kérelem teljesítésének módja

A Társaságnak törekednie kell arra, hogy az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem előterjesztése esetén az Adatvédelmi tisztviselő kezeli és teljesíti a kérelmeket, vagy intézkedik a kérelmek teljesítéséről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

5.3.   A kérelem teljesítésének díja

A Társaság a jogok gyakorlásával kapcsolatban tett intézkedéseiről szóló tájékoztatást és intézkedést (például a dokumentumok rendelkezésre bocsátását is) díjmentesen köteles biztosítani az érintetti számára. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5.4.   A kérelem elutasításának lehetőségei

A Társaság tekintettel a Rendelet 12. cikk (4) bekezdésében, valamint a 32. cikkében foglalt (adatbiztonsági) szabályokra az érintettet megillető jogok gyakorlására – az adatkezelésre vonatkozó előzetes általános tájékozódáshoz való jog kivételével – csak a kérelmező megfelelő azonosítása, illetve kérelme tartalmának hitelesítését biztosító követelmények fennállása esetén van lehetőség. Nem biztosítható a jogok gyakorlása a kérelmező személyének azonosítását korlátozottan lehetővé tevő módon benyújtott, így különösen:

˗ a más jogszabályban meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó rendelkezéseknek nem megfelelő, vagy

˗ az elektronikus aláírással nem hitelesített, vagy

˗ elektronikus levél, telefonon, valamint telefax útján érkezett kérelmek esetén.. Így amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, a szakértő jogosult az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítani, és köteles tájékoztatni az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

5.5.   Tájékoztatás és hozzáférés

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően a Társaság köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

a) az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c)  a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

e) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

f) az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

g) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

i) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, a Társaság az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

a) az érintett személyes adatok kategóriái;

b) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

c) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg a Társaság a tájékoztatást:

a) a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:

az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,

a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,

az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy

a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

        adatkezelés céljai;

        érintett személyes adatok kategóriái;

        azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;

        személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

        érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;

        az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;

        automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

5.6.   Helyesbítés

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti és azzal egyidőben írásban tájékoztatja az érintettet a helyesbítés tényéről és időpontjáról.

Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülnek a jelen tájékoztató 5.8 pontjának megfelelően.

Amennyiben az érintett személyes adatának helyesbítését kéri és nem áll rendelkezésre a személyes adat, amelyre a már kezelt adatot helyesbíteni kell, hiánypótlásra hívja fel az Adatkezelő az érintettet.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.7.   Törlés

A Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatot, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapult, az érintett kéri az adatok törlését (visszavonja a hozzájárulását) és nincs más adatkezelési jogalap.

A Társaság törli továbbá a személyes adatokat, amennyiben:

        már nincs szükség a személyes adatokra;

        az érintett a GDPR 21. cikkének megfelelően tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;

        a személyes adatok kezelése jogellenes;

        jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

a)  ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

c)  ha közérdekű archiválás céljából, vagy

d) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

e) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A személyes adatot az Adatkezelő olyan módon törli, hogy helyreállítása többé ne legyen lehetséges.

Amennyiben az érintett olyan személyes adatot kíván töröltetni, amely hiányában az érintett és a Társaság közötti jogviszony nem tartható fenn, a jogviszony megszűnik. Erről azonban a törlés előtt a Társaság tájékoztatja az érintettet és amennyiben törlési kérelmét fenntartja, a törlés megtörténik. A törlési kérelem fenntartásának minősül, ha a tájékoztatás kézbesítésétől számított 3 napon belül az érintett törlési kérelmét nem vonja vissza.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.8.   Az adatkezelés korlátozása

Az érintett kérelmezheti a Társaságnál a rá vonatkozóan tárolt személyes adatok megjelölését jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;

az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Társaság felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a személyes adat kezelését a Társaság korlátozza, az ilyen személyes adatot a korlátozás időtartama során – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve a valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az adatkezelés korlátozását a Társaság feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatja az érintettet.

5.9.   Tiltakozás

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű feladat végrehajtására vagy jogos érdekre hivatkozó jogalapon alapuló kezelése ellen. Vagyis abban az esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

        a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

        a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

A megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok a 5.8 pontnak megfelelően korlátozásra kerülnek.

5.10.                    Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

        az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont] és

        az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérelmezheti továbbá az Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt személyes adatokat egy másik, az érintett által egyértelműen megjelölt Adatkezelőnek továbbítsa.

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

5.11.A érintetti jogok gyakorlása az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő öt éven belül, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett közeli hozzátartozója, vagy az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

6.      Adatfeldolgozó igénybevétele

A Társaság a szolgáltatásai nyújtása során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

       RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7623 Pécs, Ungvár utca 47.

Cégjegyzékszám: 02-09-067101

Adószám: 11113285-2-02

Képviseli: Schmidt Zsuzsanna

 

       Csendes Péter EV.

Székhely: 2340. Kiskunlacháza, Hatház u.16

Adószám: 60189774-1-33

Nyilvántartási szám: 18959337

 

7.      Jogorvoslat

 

 

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarországon a NAIH-hoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8.      Egyéb rendelkezések, hatálybalépés

Jelen Adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. október 1.-től visszavonásig tart.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

A jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.

Cookie szabályzat

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK – COOKIE-K

1.) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják. A Facebook cookie-használatával kapcsolatos információk pedig a következő linkeken találhatóak: https://www.facebook.com/business/gdpr és https://www.facebook.com/policy.php.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2.) Hogyan használjuk ezeket az információkat?
A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő csak abban az esetben kapcsolja össze ezen adatokat egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő vele kapcsolatban azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzon. A következő cookie-k felhasználására kerül sor

Cookie elnevezése, típusaA felhasznált személyes adat vagy információAz adatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
Munkamenet azonosítóAnonimAz oldal megfelelő működéséhez elengedhetetlen1 óra
Google Analytics követőkódA Google aktuális adatkezelési feltételei alapján.Látogatói analitika készítéseA Google aktuális adatkezelési feltételei alapján.
Facebook Pixel követőkódA Facebook aktuális adatkezelési feltételei alapján.Személyre szabott hirdetések megjelenítése a FacebookonA Facebook aktuális adatkezelési feltételei alapján.Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. 
Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról. 

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

3.) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. 

4.) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:
A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a … weboldallal. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.