JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Tippeld meg az EB nyertesét!” – Facebook nyereményjáték

Ferro-Sped 2000 Kft.

  1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője a FERRO-SPED 2000 Kft. (székhely: Dabas 2371. Szent János u.1., adószám: 11889087-2-13) (továbbiakban: “szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék lebonyolítója az RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 47., cégjegyzékszám: 02-09-067101, adószám: 11113285-2-02) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Ferro-Sped 2000 Kft. weboldalán: www.ferrosped.hu

  1. Részvételi szabályzat

A Játékban részt vehet minden 18. évet betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Nyereményben nem részesülhetnek a játék lebonyolításáért felelős RG Stúdió Kft. dolgozói és közreműködői, tovább a Szervező és dolgozóinak Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A pályázaton részt vevők személyes adatainak kezelése az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint történik. 

  1. Promóciós játék ideje

A promóciós játék időtartama: 2021. 06. 30. 0:01 órától 2021. 07. 02. 17:00 óráig

Eredményhirdetés időpontja: 2021. 07. 12. – A döntő utáni napon.

Nyertesek száma összesen: 3 db

Nyeremények: 3 db Adidas Uniforia focilabda

  1. Eredményhirdetés:

 A promóciós játék eredményhirdetése az Európa Bajnokság döntője utáni napon, vagyis 2021. július 12-én történik a Szervező Facebook oldalán. 

  1. A játék menete

A Játékosok a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ferrosped) posztolt nyereményjáték felhívásban feltett kérdésre adott válasszal vehetnek részt a nyereményjátékban.

A posztban a következő kérdésre kell kommentben válaszolniuk: Ki nyeri meg a 2020-as UEFA Európa Bajnokságot.

A kommentben szöveges és emoji zászló formájában érkező tippeket fogadunk el.

Egy Játékostól csak egy tippet fogadunk el, amennyiben több alkalommal is tippel, úgy az elsőt tekintjük érvényesnek.

Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során.

  1. Nyeremények, nyertesek

 A promóciós játékban részt vevő Játékosok a 3. pontban részletezett nyereményben részesülnek. A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható. A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

Amennyiben maximum három Játékos találja el a helyes választ, úgy automatikusan ők lesznek a három nyertes.

Amennyiben háromnál több helyes válasz érkezik, úgy a három nyertest a Szervező sorsolás útján választja ki.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

– ha a 7. pontban írtak szerinti értesítő üzenetre annak kiküldésétől számított 5 munkanapon belül nem válaszol;

– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti – adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg.

  1. Nyertesek értesítése, nyeremény átvétele

A nyertesekkel privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének a részleteit. Ennek érdekében a szervező az eredményhirdetés napján üzenetet küld a nyertesek részére. A nyerteseknek az üzenet kiküldését követően 5 nap áll rendelkezésre, hogy a nyeremény átvételéről a Szervezővel egyeztessenek.

A nyeremény átvehető személyesen, illetve amennyiben erre nincs a nyertesnek módja, úgy azt a részére a Szervező postai úton megküldi.

A nyeremény az alábbi helyszínen vehető át, cím: 2371 Dabas, Szent János út 1.

Amennyiben a nyertes a nyereményét személyesen veszi át és hozzájárul ahhoz, hogy róla fénykép készüljön, úgy a Szervező a nyeremény átadását fényképpel dokumentálja, melyet a Facebook oldalán megjelenít. Amennyiben a nyertes a fénykép készítéséhez hozzájárul, úgy egyben hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a fényképet a Szervező a Facebook oldalán közzétegye.

Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a nyeremény átadása érdekében kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válik nyereményére.

  1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

  1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

  1. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

A Szervező a promóciós játék során bármely jelentkező, vagy résztvevő által támasztott igény vonatkozásában a Facebook-ot teljeskörűen mentesíti.

Ferro-Sped 2000 Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket az általa meghirdetett „Tippeld meg az EB nyertesét!” – Facebook nyereményjáték során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletében (továbbiakban: rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info. tv.) írtakkal összhangban.

Fogalom meghatározok:

 személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; (a pályázaton részt vevő személy, vagy annak törvényes képviselője)

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

I. Az adatkezelő, az adatkezelő képviselőjének kiléte, elérhetőségei

1./ Az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei

 

Adatkezelő

Adatkezelő képviselője

megnevezés:

FERRO-SPED 2000 Kft.

 

cím:

Dabas 2371. Szent János u.1.

Suhajdáné Kosztolányi Judit

cégjegyzékszám:

13-09-156954

adószám:

11889087-2-13

telefonszám:

+36 30 688 4700

+36 30642 5325

email cím:

info@ferrosped.hu

marketing@ferrosped.hu

honlap:

www.ferrosped.hu

II. A személyes adatok kezelése

1./ Az adatkezelő által kezelt személyes adatokat

Az adatkezelő az általa meghirdetett „Tippeld meg az EB nyertesét!” – Facebook nyereményjáték során a jelen tájékoztató mellékletében megjelölt személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelés esetén az adatkezelés céljára, a kezelt adatok körére, az adatkezelés időtartamára, az adatkezelés jogalapjára, az adatok forrására, a címzettek meghatározására vonatkozó adatokat a jelen adatkezelési tájékoztató mellékletei tartalmazzák.

2./ Hozzájárulás, hozzájárulás visszavonása

Az érintett a nyereményjáték játékszabályzatának elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az érintett eredményről történő értesítése céljából az adatkezelő az adatkezelési tájékoztató 1. sz. mellékletében megjelölt adatait kezelje.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, mely a visszavonást megelőző adatkezelést nem érinti.

III. Az érintett jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz, mely jogok a I. pontban írt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatóak.

 Az érintette a fent írtakon túl panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz.

Az érintett jogainak részletes kifejtését az alábbi pontok tartalmazzák.

1./ Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa a kezelt személyes adatokat, valamint az alábbi információkat:

a) az adatkezelés céljai, jogalapja;

b) a kezelt személyes adatok köre;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; az adattovábbítás jogalapjáról;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

h) amennyiben az adatkezelő olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntést hoz az érintett vonatkozásában, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ennek tényéről, valamint ilyen esetben legalább a döntéshozatal során alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;

i) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényéről;

j) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeiről, azok hatásairól és az azok kezelésére tett intézkedésekről;

Amennyiben az adatkezelő az érintett fent írt jogait korlátozza, vagy megtagadja, úgy írásban haladéktalanul köteles tájékoztatni az érintettet a korlátozás, vagy a megtagadás tényéről, jogi és ténybeli indokairól, az érintettet az Info. tv. alapján megillető jogokról, azok érvényesítési módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

2./ Helyesbítéshez való jog

Az adatkezelő, ha az általa vagy az általa megbízott adatkezelő által kezelt adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja, vagy helyesbíti. Amennyiben az adatkezeléssel összeegyeztethető, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését az általa rendelkezésre bocsátott adatokkal, vagy az adatokhoz fűzött nyilatkozattal.

3./ A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő haladéktalanul törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Info. tv. 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes,

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelését törvény, vagy helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból rendeli el, vagy az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli;

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte;

d) az Info. tv. 19. § (1) bekezdés b)–d)pontjában meghatározott időtartam eltelt;

e) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés, vagy a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotás során megvalósuló adatkezelés ellen;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4./ Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) ha az adatok törlésének lenne helye arra tekintettel, mert az adatkezelés jogellenes, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;

d) ha az adatok törlésének lenne helye arra tekintettel, mert az adatkezelés jogellenes, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig;

e) ha az adatok törlésének lenne helye arra tekintettel, mert az adatkezelés jogellenes, de a nemzetközi adattovábbításra vonatkozó dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, az Info. tv. 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig;

f) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

g) az érintett a saját helyzetével összefüggő okból tiltakozott a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5./ A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve a fent említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel (pl.: email) is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6./ Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a személyes adatok vagy a személyes adatok különleges kategóriáira vonatkozó hozzájáruláson, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik; azzal, hogy

c) e jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra („az elfeledtetéshez való jog”) vonatkozó pontban írtakat; továbbá adathordozhatósához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait; illetve az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog fent írtak szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7./ Az érintett jogainak érvényesítési módja

Minden érintett jogosult arra, hogy jogainak érvényesítése érdekében kezdeményezze a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, a felügyeleti hatóság vizsgálatát, illetve kérelmezze a felügyeleti hatóság eljárásának lefolytatását.

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság látja el a felügyeleti hatóság jogait, melynek elérhetőségei:

név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím

1530 Budapest, Pf.: 5.

telefonszám

+36 (1) 391-1400

faxszám

+36 (1) 391-1410

központi elektronikus levélcím

ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap URL-je

http://www.naih.hu

ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat  elérhetősége

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata

telefonszám

+36 (1) 391-1400

faxszám

+36 (1) 391-1410

cím

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím

1530 Budapest, Pf.: 5

online ügyintézés elérhetősége

 https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az eljárást az illetékes törvényszék előtt kell megindítani azzal, hogy a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

III. Az adatkezelő eljárása az érintettet megillető a személyes adatokra vonatkozó hozzáféréshez való jog, a helyesbítéshez való jog, törléshez való jog vagy a személyes adat kezelésének korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, valamint az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során

Ha az érintett kérelmét az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton, haladéktalanul tájékoztatja

a)az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint

b)az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

Az adatkezelő a kérelemben kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítsa.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.